ආනයන තීරු බදු ඉවතට

ආනයන සදහා වන තීරු බදු ක්‍රමානුකූලව ඉවතට