ග්‍රාමීය පාසැල් දරුවන්ට නොමිලේ කිරී වීදුරුවක්

ග්‍රාමීය පාසැල් දරුවන්ට නොමිලේ කිරී වීදුරුවක් ලබා දීමට යෝජනා කෙරේන බව මංගල සමරවිර මහතා අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරමින් පැවසුවා.