නව ධීවර වරායන් සහ නැංගුරම් පොළවල් වලට රුපියල් බිලියන 1.3ක්

නව ධීවර වරායන් සහ නැංගුරම් පොළවල් ඉදි කිරීමට රුපියල් බිලියන 1.3ක් වෙන් කරනවා