සේවකයන් 250 ට වැඩි වාණිජ ආයතන වල ළමා සුරකීමේ මධ්‍යස්ථාන

සේවකයන් 250 ට වැඩි වාණිජ ආයතන වල ළමා සුරකීමේ මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට පියවර ගැනිම මංගල මහතා විසින් මෙවර අයවැය යෝජනාවලියට ඇතුලත් කර තිබේ.