විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින්ට ගෙවන මාසික දීමනාව වැඩි කිරිමට පියවර

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින්ට ගෙවන 3000 මාසික දීමනාව 5000 දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.