නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන්ට දීමනාව තවත් වකුගඩු රෝගීන් 5000කට

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන් 21,000 ක් වෙනුවෙන් ලබා දෙන දීමනාව තවත් වකුගඩු රෝගීන් 5000ක් වෙනුවෙන් ලබා දීමට මුදල් වෙන් කිරීමට යෝජනා කරයි.