අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය සඳහා වැඩි අරමුදලක්

අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය සඳහා වැඩි අරමුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා – මුදල් අමාත්‍ය