අලුතෙන් බඳින ජෝඩු වලට වසර 25කින් ගෙවන ණයක්

අලුතෙන් බඳින ජෝඩු වලට වසර 25කින් ගෙවන ණයක්. 6% ක පොලියකට ලබා  දිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.