ගම්පෙරළිය ණය ක්‍රමයට රුපියල් මිලියන 48,000ක්

ගම්පෙරළිය ණය ක්‍රමය සඳහා රුපියල් මිලියන 48,000ක් වෙන් කර ඇත – මුදල් අමාත්‍ය