සෑම ප්‍රධාන බස් නැවතුමක් සහ දුම්රිය පළකම නවීන වැසිකිළි

සෑම ප්‍රධාන බස් නැවතුමක් සහ දුම්රිය පළකම නවීන වැසිකිළි තනා නඩත්තු කටයුතු පුද්ගලික අංශයට බාර දීමට මේ වසර අවසන් වීමට පෙර කටයුතු කෙරේ