සිගරට් මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 5කින් ඉහළට

සිගරට් මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 5කින් ඉහළ දැමිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.