නව ජාත්‍යන්තර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීම පිළිබඳ අවධානය

පෞද්ගලික අංශය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු දේශීය ආදායම් පනතට අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කරනවා. එමෙන්ම නව ජාත්‍යන්තර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීම පිළිබඳ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.