ත්‍රිරෝද රථ නිෂ්පාදන බද්ද ඉහළට

ත්‍රිරෝද රථ : සිලින්ඩර් ධාරිතාව 200ක් වන ත්‍රිරෝද රථ මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 60,000කින් වැඩි කෙරේ.