විශ්ව විද්‍යාල වරම් නොලබන සිසුන් වෙනුවෙන් ‘‘මගේ අනාගතය‘

උසස් පෙළින් පසු විශ්ව විද්‍යාල වරම් නොලබන සිසුන් වෙනුවෙන් ‘‘මගේ අනාගතය‘‘ නමින් මිලියන 1.1 ක ණයක් දිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.