පානිය ජල ව්‍යාපෘති සියලු දිස්ත්‍රික්ක වලට

පානිය ජල ව්‍යාපෘති සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරමින් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය  යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.