බේරේ වැව පවිත්‍ර කිරීමට ව්‍යාපෘතියක්

බේරේ වැව පවිත්‍ර කිරීමට ව්‍යාපෘතියක් ආරමිභ කිරිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.