යාපනයේ පැරණි මහ නගර සභාව සංවර්ධනයට

18

යාපනයේ පැරණි මහ නගර සභාව සංවර්ධනය කිරීමට මිලියන 700 ක් වෙන් කෙරේ