ලංගමට බස් රථ සහ පෞද්ගලික අංශයට සුඛෝපභෝගී බස් රථ 1000ක්

ලංගමට බස් රථ 250ක් සහ පෞද්ගලික අංශයට සුඛෝපභෝගී බස් රථ 1000ක් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.