ජුලි මාසේ 1 වැනිදා සිට සියලු රජයේ සේවකයන්ට රු 2500ක් වැටුප් වැඩි කරයි

ජුලි මාසේ 1 වෙනිදා සිට සියලු රජයේ සේවකයන්ට රු 2500ක වැටුප් වැඩ් කිරිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.