හමුදා සාමාජිකයන්ගේ නිලඇඳුම් දීමනාව වැඩි කෙරේ

හමුදා සාමාජිකයන්ගේ නිලඇඳුම් දීමනාව වැඩි කිරිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.