ආරුවක්කාලු කසල කළමණාකරණයට රුපියල් මිලියන 7000ක්

ආරුවක්කාලු කසල කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 7000ක් වෙන්කර තිබෙනවා.