වෙරල සංරක්ෂණයට කඩොලාන පද්ධතියක් සඳහා මිලියන 50ක්

වෙරල සංරක්ෂණයට කඩොලාන පද්ධති ඇති කිරීමට මිලියන 50ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.