ගුරු වැටුප වර්ධනයට පියවර 

ගුරු වැටුප 16000 සිට 29000 දක්වා වර්ධනයට පියවර