සමෘද්ධි ඉතුරුම්වලින් රුපියල් 35000 දක්වා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක්

16

සමෘද්ධි ඉතුරුම්වලින් රුපියල් 35000 දක්වා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.