ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන තරුණ කොටස් සඳහා ක්‍රීඩාංගණ සංවර්ධනය

14

ක්‍රීඩාව සඳහා දැනටමත් මිලියන 3800ක් වෙන් කර තිබෙනවා.ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන තරුණ කොටස් දියුණු කිරීමට බර්නාඩ් අලුවිහාර හා කොලොන්නාව ක්‍රීඩාංගණ සංවර්ධනය කිරීමට මිලියන 300ක් වෙන්කරනවා.