බදු ක්‍රමයේ විෂමතා ඉවත් කර ගැනිමට පියවර

බදු ක්‍රමයේ විෂමතා ඉවත් කර ගැනිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.