උතුරු පළාතට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 10ක්

විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන්කරනවා.උතුරු පළාතට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 10ක් ඉදිකරනවා