කාර්ය බහුල වේලාවන්හිදී අධිවේගී මාර්ගයේ ප්‍රවේශපත් මිල ඉහලට

කාර්ය බහුල වේලාවන්හිදී අධිවේගී මාර්ගයේ ප්‍රවේශපත් මිල රුපියල් 100 කින් ඉහල දැමීමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.