කැසිනෝ සඳහා ඇතුල්වීමේ ගාස්තු අමෙරිකා ඩොලර් 50ක ගාස්තුවක්

කැසිනෝ සඳහා ඇතුල්වීමේ ගාස්තු අමෙරිකා ඩොලර් 50ක ගාස්තුවක් පැනවිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.