පළතුරු බීම මත පනවා ඇති බදු සංශෝධනයට

පළතුරු බීම මත පනවා ඇති රේගු බදු සංශෝධනය කරනවා