ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් වෙනුවට උචිත භාණ්ඩ ආනයනයට

එක්වරක් භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් වෙනුවට උචිත භාණ්ඩ ආනයනය කරන ආයතන ලියාපංදිංචි කළ යුතුයි.