පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 4ට ස්ථානමාරුවීම්

96

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 4ට ස්ථානමාරුවීම් ලබාදීමට පොලීස් මූලස්ථානය කටයුතු කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය අනුව සේවයේ අවශ්‍යතාව මත මෙම මාරුවීම් ලබාදුන් බවද පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේය.