අර්ජුනගේ ඉල්ලීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මහව සිට ඕමන්තේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කළ ඉල්ලීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

උතුරු පළාත වෙත කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත හා සුව පහසු මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයක් ඇති කිරීම උදෙසා මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙයි.

පැයට කිලෝමීටර 100ක වේගයෙන් දුම්රිය ධාවනය කිරීමට සහ වැඩි බරක් දැරීමට හැකි දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිණිස මහව සිට ඕමන්තේ දක්වා කිලෝමීටර 128ක දිගින් යුතු දුම්රිය මාර්ගය ඉන්දීය අරමුදල් සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව එම මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරගන්නා ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 91.3ක මුදලකට M/s Ircon International Ltd. වෙත ප්‍රධානය කිරීම පිණිස මෙම යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.