නවීන වීදි පහන් සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය

දැනට පවතින සාම්ප්‍රදායික වීදි ලාම්පු වෙනුවට එල්.ඊ.ඩී වීදි පහන් සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොරියානු ටෙලිකොම් සමාගම වෙත ලබාදීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මෙම යෝජනාවලිය කොරියානු ටෙලිකොම් සමාගම වෙත පිරිනැමීම මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

වීදි ආලෝකකරණය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා මෙම යෝජනාව කොරියානු ටෙලිකොම් සමාගම විසින් මීට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලද අතර යෝජනාවලිය අධ්‍යයනය කර කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නිල කමිටුවක් පත් කරන ලදී.

ව්‍යාපෘතිය මඟින් සලසා ගත හැකි ප්‍රතිලාබ පිළිබඳව නිලධාරී කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සැළකිල්ලට ගෙන සාම්ප්‍රදායික වීදි පහන් වෙනුවට එල්.ඊ.ඩී වීදි පහන් සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කොරියානු ටෙලිකොම් සමාගම වෙත ලබාදීම සඳහා අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.