දිවයින පුරා පොලිස් ඇදිරිනීතිය පනවයි

අද(21) සවස 6 සිට හෙට(22) උදෑසන 6 දක්වා පොලිස් ඇදිරිනීතිය පැන වීමට තීරණය කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පොලිස් පතිවරයාට කළ නියෝගයක් අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ජනාධිපති ලේඛම් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහාන් වේ.