දෙමටගෙඩත් පිපිරීමක්

දෙමටගොඩ මහවිල උද්‍යානය නිවාස සංකීර්ණය අසලද පපිරීමක් සිදු වී ඇත.

මේ අනුව අද(21) දින ඇතුළත දිවයින පුරා පිපිරීම් 8ක් වාර්තා වී ඇත.