කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේ ආරක්ෂාව තර කරයි

මීගමුව කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේ ආරක්ෂාව තර කර ඇත.

පසුගියදා(21) ඒල්ල වු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ අවසන් කටයුතු මේ වන විට එහි සිදු වන අතර  ඒ වෙනුවෙන් දේවස්ථානයේ ආරක්ෂාව තර කර තිබේ.