වත්මන් ආණ්ඩුව අධිකරණයට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසා ඇති බව හිරුණිකා කියයි