පාර්ලිමේන්තුව ජුලි 23 දක්වා කල් යයි

ඝණ පුර්ණය නොමැති විම නිසා පාර්ලිමේන්තුව ජුලි 23 දක්වා කල් තබයි.