සිවිල් පුද්ගලයෙකුට පොලීසිය විසින් ලබාදුන්නු වැඩිම ත්‍යාග මුදල