රට වෙනුවෙන් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉටුකළ පුරවැසියන් 70දෙනෙකු ජාතික සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි