වත්මන් ආණ්ඩුවේ දේශපාලන නිදහස ගැන ඇමති තලතා කියයි

11