පාඨලී අලුත් සන්ධානයක් සහ නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් ඉල්ලයි