යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ධූරය ජෙනරල් සත්‍යප්‍රියට

නව යුධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානිවරයා ලෙස මේජර් ජෙනරල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ මහතා පත් කර තිබේ.