පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව තමන් යොමුකල කිසිදු ප්‍රශ්නයකට ප්‍රතිචාරයක් නෑ