මහජනතාවට කාර්යක්ෂම තැපැල් සේවයක්

තැපැල්, තැපැල් සේවා, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මහතා තැපැල්, තැපැල් සේවා, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයට අඳහස් දක්වමින් අද (8) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සඳහන් කළේ,

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සේවා ගාස්තු අයකිරිමෙන් තොරව ලාදුරු, ක්ෂය රෝග, ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා මිලියන 19,000ක් ලබාදෙනවා. පුද්ගලික අංශය හා කරට කර තරඟ කරමින් හඳුන්වා දෙනවා. 653ක් ජාලගත කර ඇති තැපැල් කාර්යාල මඟින් මහජනතාවට අවශ්‍ය බැංකු, මූල්‍ය, රක්ෂණ පහසුකම් ලබාදී තිබෙනවා. අන්තර්ජාල භාණ්ඩ අලෙවිය වැනි සේවා වලට අමතරව රක්ෂණ ගණුදෙණු හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ජල බිල්පත් තැපැල් ජාලය හරහා ගෙවීමට පහසුකම් සළසා තිබෙනවා.

තැපෑල ජාලගත කිරීම නිසා ජනතාවට ඉන් ප්‍රතිලාභ රැසක් ලැබී තිබෙනවා. වසර ගනනාවක් පැරණි ගොඩනැඟිලි කාර්යාල පවත්වාගෙන යෑම අභියෝගයක්. වතු සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, තැපැල් කාර්යාල පිළිබඳව වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා. ගොඩනැඟිලි අලුත් වැඩියාව සඳහා මිලියන112ක් වෙන් කර තිබෙනවා. නව තැපැල් කාර්යාල ඉදිකිරීම, තුළින් රාජකාරි ඉටුකිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම හා මහජාන ආකර්ෂණය වර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.යාපනය තැපැල් කාර්යාල 25ක් ජාලගත කෙරෙනවා.

උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වැටුප් අඩුවීම චක්‍රලේඛන විෂමතවය හේතුවෙනවා. තාවකාලිකව නවතා තිබෙනවා. යම් සහනයක් ලබදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාර්යක්ෂම තැපැල් සේවයක් මහජනතාවට ලබාදීමට අරමුණයි. පස් අවුරුදු ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරනවා. ඊ කෝමෂ්, කූරියර් ක්‍රමය වේගවත් කිරීම, විදේශ ව්‍යාපාරික සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම අරමුණයි. කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ මුද්දර කාර්යාංශ කවුළුවක් ආරම්භ කිරීමට වසර 2018 ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.