මහවැලි සංවර්ධනයේ සුවිශේෂී නවෝදයක් ඇති කිරීමට තාමත් හැකි විය