පොල් වගාව පිලිබඳව app එකක්

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ පොල් වගා ප්‍රවර්ධන සතිය ඊයේ (09) දිනයෙන් අවසන් විය.

එහිදි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක අමාත්‍යවරයා විසින් කොත්මලේ මහවැලි මහා සෑය පරිශ්‍රය අසල පොල් පැල සිටුවීම සිදු කර ඇත.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයෙහි පොල් වගාව පිලිබඳ නව app එක හදුන්වාදීමද එම අවස්ථාවේදි සිදු කරන ලදී.