කැකිරාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හදිසි ගින්නක්

කැකිරාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු භාණ්ඩ කාමරයේ අද (12) දින පෙරවරු 11.35 ට පමණ ගින්නත් ඇතිව තිබෙන බව පොලිසිය පවසයි.

ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ගිනි නිවීමේ අථයක් කැඳවා ඇති අතර අනුරාධපුර පොලීස් අධිකාරීයේ අධික්ෂණය යටතේ විමර්ෂනයක් වහාම ආරම්භ කර ඇත.