වලස්මුල්ල රෝහලේ ඔෟෂධ ගබඩාවේ ගින්නක්

අද (02) අලුයම 12.30ට පමණ හදිස්සියේ අැතිවු ගිනිගැනීමකින් වලස්මුල්ල රෝහලේ ඔෟෂධ ගබඩාවේ තිබු උපකරණ මෙන්ම ඔෟෂධ සඳහා ද හානි වී තිබේ.